Naudojimo taisyklės

Naudojimosi ELV.LT taisyklės

 

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Elv.lt tvarka (toliau – Elv.lt), taip pat Elv.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Elv.lt tvarko ir administruoja VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas”, į.k. 304662367, buveinės adresas Fabijoniškių g. 96, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100011317713, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau – Tiekėjas).

1.3. Elv.lt vartotojams suteikiama galimybė patalpinti ir peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas), naudotis kitomis Elv.lt svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Elv.lt vartotojas – asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis Elv.lt (toliau – Vartotojas). Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Elv.lt, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).

1.4. Vartotojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Elv.lt, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.  Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Elv.lt paslaugomis. Prieš sutinkant su Taisyklėmis Vartotojas privalo perskaityti Elv.lt svetainės skiltį „Dažniausiai užduodami klausimai“ (toliau – D.U.K.).

1.5.  Tiekėjas nedalyvauja pirkimo/pardavimo ar kitokiuose su Elv.lt svetainėje pateikiamomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Elv.lt ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

1.6. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats yra atsakingas už visą turinį, kurį jis pateikia, siunčia ar bet kokiais kitais būdais perduoda naudodamasis Elv.lt svetaine.

1.7. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Elv.lt teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimą, taipogi bet kurias Taisyklių nuostatas. Apie pakeitimus bus informuota el. paštu ir/arba Elv.lt svetainėje informaciniame pranešime. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Elv.lt, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

  1. Reikalavimai Skelbimų turiniui bei kitos Skelbimų talpinimo sąlygos

2.1. Skelbimų talpinimas yra nemokamas, išskyrus atvejus, kai dėl Paslaugų mokėjimo susitariama atskirai, Tiekėjui ir Vartotojui sudarant individualią paslaugų teikimo sutartį.

2.2. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli, išsami. Pateikiama informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes.

2.3. Elv.lt svetainės duomenų bazėje galima talpinti Skelbimus tik apie elektra varomų transporto priemonių pardavimą. Vartotojai savo Skelbimuose po jų patalpinimo iš karto gali redaguoti skelbime pateiktą parduodamo objekto kainą ir kitus leidžiamus laukus, pvz., parduodamo objekto ypatybes: šildomos sėdynės, odinis salonas, kt.

2.4. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Elv.lt kategorijoje (pvz., Skelbimas apie lengvąjį naują automobilį negali būti patalpintas autobusų kategorijoje).

2.5. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą.

2.6. Elv.lt toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto Skelbimą.

2.7. Parduotos transporto priemonės Skelbimas privalo būti ištrintas (Vartotojas yra pats atsakingas už Skelbimo pašalinimą). Tokiu atveju, likęs Skelbimo parodymo laikas neperkeliamas kitam Skelbimui, taip pat į esamą Skelbimą negalima patalpinti kito objekto. Norint parduoti kitą tos pačios markės bei modelio objektą, turi būti sukurtas naujas Skelbimas. Draudžiama talpinti naują objektą seno Skelbimo pagrindu.

2.8. Vartotojui draudžiama:

2.8.1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus, negu nurodytus pagrindinėje Skelbimo informacijoje, taip pat pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;

2.8.2. Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri neatitinka realios rinkos vertės (Vartotojas yra pats atsakingas už kainą, kuri pateikiama Skelbime). Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais;

2.8.3. Skelbime ir kitose Elv.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Informacija, kurie prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms arba neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;

2.8.4. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija arba nuorodos gali būti šalinamos.

2.9. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą.

2.10. Skelbime draudžiama siūlyti automobilių registracijos liudijimus ir/ar korteles, siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos.

2.11. Nuotraukos privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto nuotraukų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų, raidžių, skaitmenų, asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, kt.) arba nuotraukų derinio su grafiniais vaizdais, raidėmis, skaitmenimis. Nuotraukos gali būti redaguojamos tik Skelbimo kėlimo metu (esant poreikiui į Skelbimą įkelti naujas nuotraukas, būtina susisiekti su Tiekėju). Nuotraukos, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto ir/ar jose yra vaizduojami asmenys ar modifikuoti grafiniai vaizdai, gali būti trinamos.

2.12. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti.

2.13. Draudžiama naudotis Elv.lt svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.13.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Elv.lt svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

2.13.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Elv.lt svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;

2.13.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Elv.lt svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.13.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Elv.lt svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami.

2.14. Skelbimo patalpinimo sąlygos ir instrukcijos yra nurodytos Elv.lt svetainės skiltyje D.U.K. Skelbimo parodymo laikas ir kitos sąlygos nurodomos Skelbimo talpinimo lauke. Kilus neaiškumų dėl Skelbimo kėlimo Vartotojas neturėtų talpinti Skelbimo ir, norėdamas jį patalpinti, privalo susisiekti su Tiekėju.

  1. Taisyklių pažeidimo pasekmės

3.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, kurie neatitinka Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.

3.2. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo nuotraukose: pvz., Skelbime gali būti koreguojama vairo padėtis į (iš) kairėje/dešinėje; transporto priemonės būsena gali būti pakeista į (iš) daužta/nedaužta ir pan.

3.3. Skelbimai, kurie yra patalpinti netinkamoje kategorijoje, yra blokuojami arba perkeliami į tinkamą kategoriją.

3.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Elv.lt ar naudojimąsi Elv.lt paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

  1. Atsakomybės apribojimas

4.1. Tiekėjas yra atsakingas tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Elv.lt svetainę, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

4.2. Tiekėjas nėra atsakingas už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jo turiniui. Tiekėjas neatsako už žalą, kuri padaryta Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo į Elv.lt.

4.3. Tiekėjas nėra atsakingas už transporto priemonių, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Elv.lt, kokybę.

4.4. Tiekėjas nėra atsakingas už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine, patalpindamas, siųsdamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas bet kokią informaciją.

4.5. Laikoma, kad naudojimąsis Elv.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Elv.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas nėra atsakingas už Elv.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.

4.6. Tiekėjas nėra atsakingas už Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą dėl Elv.lt svetainės veikimo sutrikimų, kilusių ne dėl Tiekėjo kaltės.

4.7. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl trečiųjų asmenų pasinaudojimo šia informacija.

  1. Asmens duomenų apsauga

5.1. Tiekėjas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Elv.lt svetaine Vartotojo pateiktus ar Tiekėjo kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Tiekėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

5.2. Visi Asmens duomenys yra tvarkomi, siekiant Vartotojams suteikti paslaugas tinkamai. Taipogi Vartotojo duomenys yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, konkursų, viktorinų, kt.) vykdymo tikslais Taisyklių nustatyta tvarka. Asmens duomenis Tiekėjas rinks ir saugos elektroniniu būdu ir, esant poreikiui, pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

5.3. Registruodamasis Elv.lt svetainėje Vartotojas pateikia vartotojo vardą (fizinio arba juridinio asmens vardą), el. pašto adresą ir telefono numerį. Vartotojui nesant registruotam Elv.lt svetainėje, jis taipogi pateikia šiuos Asmens duomenis skelbimo kėlimo metu. Šie Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Vartotojo.

5.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir pateikdamas Asmens duomenis Vartotojas:

5.4.1. suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ir valdymą, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;

5.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos;

5.4.3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis internetinėje svetainėje tais tikslais, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).

5.5. Vartotojas patvirtina, kad Elv.lt svetainėje pateikiami jo Asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

5.6. Tvarkydamas Asmens duomenis Tiekėjas:

5.6.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Elv.lt svetainės ir/ar Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taipogi pasiūlymų apie Paslaugas, Elv.lt funkcionalumo patobulinimus, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;

5.6.2. Asmens duomenų neteiks tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;

5.6.3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Vartotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taipogi teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

5.7. Vartotojas, pateikęs Tiekėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Tiekėjui, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju el. paštu, nurodytu Elv.lt svetainės kontaktuose). Atsakymus į tokius Vartotojo paklausimus Tiekėjas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Tiekėjas neteiks asmens duomenų, jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui.

5.8. Vartotojas sutinka, jog registruojantis jam sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.9. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Vartotojas patvirtina, jog jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Tiekėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus ir informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir/arba pasiūlymuose.

5.10. Tiesioginės rinkodaros tikslais Tiekėjas tvarko Vartotojo Asmens duomenis: vartotojo vardas, el. pašto adresas, telefono numeris. Organizuojant žaidimus ir reklamines akcijas Tiekėjas gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.

5.11. Tiesioginės rinkodaros tikslais Vartotojo duomenys tvarkomi laikantis šių taisyklių:

5.11.1. Vartotojo Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Vartotojo sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti. Suėjus 5.11.2. punkte nurodytam terminui – Asmens duomenys sunaikinami Tiekėjo įgalioto asmens.

5.11.2. Asmens duomenys reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus šiam terminui, Asmens duomenys sunaikinami Tiekėjo įgalioto asmens.

5.12. Tiekėjas sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: tiesiogiai iš Vartotojų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti Elv.lt tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Vartotojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.

5.13. Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, jog galėtų pateikti Vartotojui įdomius pasiūlymus, kurie gali būti aktualūs Vartotojui.

5.14. Vartotojas, suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. Tiekėjas stengiasi Vartotojui siųsti dominančią informaciją ir pasiūlymus.

5.15. Tiekėjas, gavęs iš Vartotojų kontaktinius Asmens duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Vartotojui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Vartotojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

5.16. Vartotojas turi teisę nesutikti, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir/arba pasiūlymuose, arba informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku info@elv.lt, paskambinus Tiekėjo kontaktuose nurodytų telefonu. Tiekėjas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

5.17. Jeigu Vartotojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Vartotojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami Tiekėjo pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.

  1. Intelektinės nuosavybės teisės

6.1. Tiekėjas yra visų teisių į Elv.lt turinį (įskaitant autorių teises, intelektinės nuosavybės teises, įmonių pavadinimus, komercines paslaptis) savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Elv.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Elv.lt Vartotojai.

6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Elv.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, kuris yra baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu.

6.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų nuotraukas reklaminiais jo bendrovės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Taipogi sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

  1. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

7.1. Elv.lt svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Elv.lt svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Ginčai, kilę tarp Tiekėjo ir juridinių asmenų, sprendžiami VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas“ buveinės vietos teisme.

7.3. Vartotojas (fizinis asmuo) prašymą ir/ar skundą dėl Elv.lt veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Tiekėjui su nurodytais reikalavimais. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@elv.lt. Jeigu Vartotojas nesutinka su Tiekėjo atsakymu,  gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

  1. Slapukų naudojimas

8.1. Tam, kad Elv.lt svetainė tinkamai veiktų, ji į Vartotojo įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas (kitaip – slapukus). Slapukai (ang. cookies) – tai informacijos elementai, išsaugomi Vartotojo interneto naršyklėje, kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukai Tiekėjui padeda atpažinti Vartotoją, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, taip pat išsaugoti Vartotojo naršymo istoriją, parinktis ir pritaikyti turinį. Tai yra įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje.

8.2. Slapukai naudojami siekiant nustatyti Vartotojų lankymosi Elv.lt įpročius, pagerinti Vartotojų patirtį lankantis Elv.lt bei suteikti personalizuotas paslaugas Vartotojams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Elv.lt svetaine (kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir pan.). Slapukai padeda internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas. Taipogi slapukai teikia informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.

8.3. Slapukus Tiekėjas naudoja šiais tikslais:

8.3.1. Identifikuoti grįžtančius, registruotus Vartotojus, siekiant patogiau suteikti tokiems Vartotojams jų užsakytą turinį ar paslaugas;

8.3.2. Vartotojo vartojimo įpročių stebėsenai, siekiant pateikti Vartotojui aktualų turinį;

8.3.3. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

8.4. Svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

8.4.1. Techniniai slapukai yra būtini tam, kad Vartotojas galėtų naršyti Elv.lt ir naudotis svetainės funkcijomis;

8.4.2. Funkciniai slapukai leidžia Elv.lt įsiminti Vartotojo pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, Vartotojui asmeniškai pritaikytas funkcijas;

8.4.3. Analitiniai slapukai naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Tiekėjas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams;

8.4.4. Socialinių tinklų slapukai yra būtini, norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Elv.lt informaciją (pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą).

8.5. Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus. Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda:

8.5.1. pirmą kartą įėjus į puslapį;

8.5.2. jei Vartotojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ar nepakeisdamas;

8.5.3. Elv.lt svetainėje, registracijos anketose ir/ar paskyrose pateiktoje Elv.lt nuorodoje apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą.

8.6. Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis ir nustatymus (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ir pan.), taipogi registracijos metu. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo įrenginio, Vartotojas turi sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Jeigu Vartotojas ištrins slapukus, jam teks kaskart iš naujo registruotis lankantis Elv.lt.

8.7. Nepažeisdamas teisės aktų tiekėjas gali apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, (pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis).

8.8. Reklamos tikslais tretieji asmenys slapukų pagalba gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Vartotojo informaciją, taipogi naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus Vartotojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Tiekėjas nėra atsakingas už trečiųjų asmenų veiklos kontrolę ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą ar atitikimą teisės aktams. Vartotojas turi savarankiškai pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Pagal nurodytas trečiųjų asmenų instrukcijas Vartotojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus.

  1. Informacijos apsaugos priemonės

9.1. Tiekėjas Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taipogi nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9.2. Kadangi Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas negali garantuoti visiško Vartotojo perduodamos informacijos saugumo.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas patvirtina, jog sutinka su jomis. Taisyklės galioja visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.

10.2. Siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Elv.lt, Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Tokiu atveju Tiekėjas turi pranešti Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Elv.lt. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Elv.lt.

10.3. Vartotojas, kuris toliau naudojasi Elv.lt (įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu), po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, patvirtina, kad susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki Elv.lt Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia pačia tvarka ir terminais, kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.